CEO Miku Hirano trở thành thành viên của Trụ sở Công nghệ Thông tin Chiến lược của Nội các Chính phủ Thủ tướng Nhật Bản.

CEO Miku Hirano trở thành thành viên của Trụ sở Công nghệ Thông tin Chiến lược của Nội các Chính phủ Thủ tướng Nhật Bản.

 

Nhận biết sự cấp bách của việc thích ứng với những thay đổi kinh tế xã hội nhanh chóng được tạo nên bởi các ứng dụng của công nghệ thông tin, và để tăng cường những biện pháp kiến tạo một Hiệp hội về Công nghệ Thông tin Cao cấp một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, vào tháng 1/ 2001, Trụ sở Chiến lược cho việc Phát triển Hiệp hội về Công nghệ Thông tin Cao Cấp đã được thành lập trong Nội các Chính phủ. 

 

Quả là một vinh dự cho Cinnamon AI khi được góp công vào công cuộc xây dựng những chiến lược Công nghệ Thông tín quan trọng cho Nhật Bản.