Cinnamon nằm trong danh sách “25 startup tiềm năng ứng dụng machine learning năm 2018” trên tạp chí Forbe

Cinnamon nằm trong danh sách “25 startup tiềm năng ứng dụng machine learning năm 2018” trên tạp chí Forbe.

Chi tiết vui lòng xem trong đường link dưới đây:

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/08/26/25-machine-learning-startups-to-watch-in-2018/#1d07c8056f99