Công bố bài phát biểu của CEO Miku Hirano tại InsureTech Connect 2018

Phần thuyết trình của CEO Miku Hirano tại InsureTech Connect 2018 đã được công bố, chi tiết vui lòng xem trong video dưới đây: