Cinnamon xuất hiện trên Nikkin, tạp chí tài chính lớn nhất tại Nhật Bản

Cinnamon xuất hiện trên Nikkin, tạp chí tài chính lớn nhất tại Nhật Bản.

Chi tiết xem tại trang 13 trong mục tin tức hôm nay tại Nikkin.